Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Tim statičara iz Požege na procjeni šteta od potresa na području Općine Jasenovac

Tim statičara iz Požege danas je došao na procjenu šteta nastalih na području Općine Jasenovac uslijed potresa koji je zadesio SMŽ, dio Karlovačke i Zagrebačke županije, 28.i 29. prosinca 2020. kao i čitavim nizom potresa do danas.

Na području općine Jasenovac postavljeni seizmološki uređaji

Nakon niza potresa koji su pogodili našu županiju, uključujući našu općinu javila se potreba za širenjem postojeće mreže seizmoloških postaja. Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakultete u Zagrebu (PMF) prikuplja i analizira makroseizmičke i mikroseizmičke podatke, te su slijedom istih i na našem području postavljena 3 takva uređaja.

Hrvatski Crveni križ isplaćivati će novčanu pomoć kućanstvima

Hrvatski Crveni križ isplaćivat će novčanu pomoć kućanstvima i samcima čije su nekretnine stradale u potresima 28. i/ili 29. prosinca 2020. te naknadnim potresima, na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Karlovačke županije.

ZAVRŠENI RADOVI NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

Radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu provedeni su u sklopu projekta financiranog iz Kohezijskog fonda EU , u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine dodjelom bespovratnih sredstava u maximalnom iznosu od 85%, a ostalih 10 % vlastitog udjela Općina Jasenovac osigurala preko Fonda za sufinanciranje i provedbu projekata na lokalnoj razini unutar Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a 5% financirano je iz proračuna Općine Jasenovac.

Vrijednost cjelokupne investicije iznosila je 2.026.627, 00 kn. Radovi i opremanje završeni su u kolovozu 2018. godine, a u rujnu je ishođena Uporabna dozvola.

Ovim projektom izgradnje reciklažnog dvorišta „Jasenovac“ u općini Jasenovac ispunjena je svrha koja će doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koje se odlaže na odlagalište. Izgradnjom reciklažnog dvorišta omogućeno je povećanje odvajanja, kao i prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada i na taj način osigurava se njegova odgovarajuća oporaba i zbrinjavanje.

Reciklažno dvorište 03. listopada 2018. godine upisano je u očevidnik Reciklažnih dvorišta, i predano je na upravljanje Komunalnim servisima Jasenovac d.o.o.

Reciklažno dvorište nalazi se na Poljoprivredno industrijskoj zoni u Ul. Vladimira Nazora bb, započelo je s radom i omogućen je dovoz otpada radnim danom utorkom i četvrtkom u vremenu od 8,00 – 14,00 sati.

POZIV ZA EDUKATIVNU RADIONICU 09. 05. 2018. godine

U Vijećnici Općine Jasenovac održati će se edukativna radionica za odrasle

  1. svibnja 2018. godine s početkom u 13,00 sati. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju radionici koja se provodi u okviru projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na području Općine Jasenovac.

Tvrtka Maxicon d.o.o. iz Zagreba vezano uz projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu za Općinu Jasenovac provodi informativno-obrazovne aktivnosti za javnost.
Dio tih aktivnosti obuhvaća provedbu edukativnih radionica za djecu i
odrasle. Radionice za djecu održati će se u Osnovnoj školi u Jasenovcu i u Područnoj školi u Puskoj također 09. svibnja u dopodnevnim satima.

Radionice su koncipirane u vidu PP prezentacije i interaktivne komunikacije vezano uzgospodarenja otpadom na području Općine Jasenovac, a u radu edukativnih radionica obavezno će sudjelovati i Komunalni servisi Jasenovac d.o.o.

Trajanje radionice predviđeno je oko 45 min (1 školski sat).

ZAPOČELI RADOVI NA IZGRADNJI RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Započelo se sa izvođenjem radova na izgradnji Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu. Radove izvodi tvrtka PROMET GRAĐENJE d.o.o. , Industrijska 28, 34 000 Požega koja je odabrana kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave sa iznosom ponude: 1.092.363,29 kn (bez PDV-a) odnosno 1.365.454,11 (sa PDV-om). Uvedeni su u posao u ožujku, no zbog iznimno visokih vodostaja i poplava koje su pogodile područje općine Jasenovac radovi su odgođeni.

Kako su u travnju nastupili povoljni vremenski uvjeti radovi na izgradnji su se intenzivirali.

Ograđeno je gradilište, izvršeni su pripremni radovi, pripremljena je depnija za dovoz građevinskog materijala

Za opremanje reciklažnog dvorišta: kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je zajednica ponuditelja MIPEK d.o.o. Industrijska cesta 14, 10 314 KRIŽ i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8 , IVANIĆ GRAD sa iznosom ponude od 421.217,68 kn (bez PDV-a) odnosno 526.522,10 kn (sa PDV-om), koji su također započeli sa proizvodnjom i nabavom opreme.

Ugovoreni rok za dovršenje radova je četiri mjeseca, te se očekuje kako će radovi i opremanje Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu biti godovi do sredine srpnja ove godine.

Paralelno se radovima provode se i informativno edukativne aktivnosti

Općina Jasenovac po Zakonu o održivom gospodarenju u obvezi je osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta. Još 2014. godine Općina Jasenovac kandidirala se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji nam je 100-% tnom iznosu financirao izradu projektne dokumentacije temeljem koje je ishođena pravomoćna Građevinska dozvola 30. lipnja 2015. godine.

  1. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. -2020. godine. Općina Jasenovac na isti poziv prijavila je Gradnju reciklažnog dvorišta u Poljoprivredno industrijskoj zoni u Jasenovcu.

Provedba projekta financira se iz Kohezijskog fonda EU dodjelom bespovratnih sredstava u maximalnom iznosu od 85%, a ostalih 15 % vlastitog udjela Općina Jasenovac planira osigurati preko Fonda za sufinanciranje i provedbu projekata na lokalnoj razini unutar Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU:

Planirana vrijednost cjelokupne investicije iznosi 1.738.388,00 kn, od toga se planira za građenje 1.208.989,00 kn, za opremu 374.950,00 kn i za nadzor, tehničku pomoć i informativno – obrazovne aktivnosti 154.449,00 kn.

Svrha ovog projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta „Jasenovac“ u općini Jasenovac te doprinos povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koje se odlaže na odlagalište. Izgradnjom reciklažnog dvorišta potaknuti će se i povećati odvajanje, te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovu odgovarajuću oporabu i zbrinjavanje.

Tijekom provedbe projekta provoditi će se informativno-obrazovne aktivnosti kojima će se lokalno stanovništvo potaknuti na odvojeno sakupljanje otpada i educirati o pravilnom odvajanju otpada te korištenju reciklažnog dvorišta. U prvoj godini rada koja se očekuje 2019. godine očekuje se odvojeno prikupljanje ukupno 74 t otpada koji predstavlja izbjegnuti otpad koji se odlaže na odlagalište.

DODATAK ZA IZVJEŠĆE

Prema procijenjenoj vrijednosti nabave odabrani su najpovoljniji ponuditelji i to za A grupu- izvođenje radova izgradnje reciklažnog dvorišta: kao najpovoljniji odabran je ponuditelj PROMET GRAĐENJE d.o.o. , Industrijska 28, 34 000 Požega sa iznosom ponude: 1.092.363,29 kn (bez PDV-a) odnosno 1.365.454,11 (sa PDV-om)
Za B grupu- opremanje reciklažnog dvorišta: kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je zajednica ponuditelja MIPEK d.o.o. Industrijska cesta 14, 10 314 KRIŽ i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8 , IVANIĆ GRAD sa iznosom ponude od 421.217,68 kn (bez PDV-a) odnosno 526.522,10 kn (sa PDV-om)

IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA „JASENOVAC“

Općina Jasenovac po Zakonu o održivom gospodarenju u obvezi je osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta. Još 2014. godine Općina Jasenovac kandidirala se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji nam je 100-% tnom iznosu financirao izradu projektne dokumentacije temeljem koje je ishođena pravomoćna Građevinska dozvola 30. lipnja 2015. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. -2020. Godine i Općina Jasenovac na isti poziv prijavila je projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Poljoprivredno industrijskoj zoni u Jasenovcu.

Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020. godine – Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava : KK. 06.3.1.03.0011 za Izgradnju reciklažnog dvorišta Jasenovac između PT razine 1 (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - 5. listopada 2017.), PT razine 2 (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 20.09.2017.) i Općine Jasenovac – 25.09.2017. godine).

Općini Jasenovac odobren je projekt, a ukupna maximalna vrijednost projekta iznosi: 2.244.109,50 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi određuju se max. 2.026.627,00 kn, a dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 1.722.632,95 kn.

Provedba projekta financira se iz Kohezijskog fonda EU dodjelom bespovratnih sredstava u maximalnom iznosu od 85%, a ostalih 15 % vlastitog udjela Općina Jasenovac je osigurala preko Fonda za sufinanciranje i provedbu projekata na lokalnoj razini unutar Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 243.195,24 kn

Općina Jasenovac, 44 324 Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19, OIB: 42512118827, kao javni naručitelj provela je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti koji je objavljen dana 21. 11. 2017 godine u EOJN broj objave: 2017/S 0F2-0024178

Predmet nabave: IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U JASENOVCU podijeljen je na grupe:
Grupa A- izvođenje radova izgradnje reciklažnog dvorišta
Grupa B- opremanje reciklažnog dvorišta

Procijenjena vrijednost nabave: 1.583.939,00 (bez PDV-a)
Procijenjena vrijednost nabave po grupama iznosi:
Za A grupu- izvođenje radova izgradnje reciklažnog dvorišta: 1.208.989,00 kn (bez PDV-a)
Za B grupu- opremanje reciklažnog dvorišta: 374.950,00 kn (bez PDV-a)

Naziv i sjedišta svih gospodarskih subjekata, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

  1. PROMET GRAĐENJE d.o.o., Industrijska 28, 34 000 Požega;
  2. KAPITEL d.o.o., Trg Vladimira Nazora 15, 10 310 Ivanić Grad ;
  3. Zajednica ponuditelja: MIPEK d.o.o., Industrijska cesta 14, 10 314 KRIŽ i ELEKROCENTER PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, Ivanić Grad

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi za
Grupu A – Izvođenje radova izgradnje reciklažnog dvorišta ponuditelja PROMET GRAĐENJE d.o.o. d.o.o., OIB: 37123159229, Industrijska 28, Požega s cijenom ponude 1.092.363,29 kn bez PDV-a, odnosno 1.365.454,11 kn s PDV-om.

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi za Grupu B – Opremanje reciklažnog dvorišta zajednice ponuditelja MIPEK d.o.o. Industrijska cesta 14, 10 314 Križ, OIB 07285361673 i ELEKTROCENTARPETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10 310 Ivanić Grad, OIB 17491977848 s cijenom ponude 421.217,68 kn bez PDV-a, odnosno 526.522,10 kn s PDV-om.

Nakon isteka roka mirovanja na Odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja, dana 15.02.2018. potpisani su Ugovori o nabavi za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta.

Dana 21. 02. 2018. Potpisan je Ugovor za pružanje usluge stručnog nadzora, koordinatora II zaštite na radu i projektantskog nadzora na projektu izgradnje reciklažnog dvorišta Jasenovac.

Sklopljena su i dva Ugovora za tehničku pomoć sa tvrtkom PanGeo projekt d.o.o. iz Zagreba i Ugovor za provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti sa tvrtkom Maxicon d.o.o. iz Zagreba.

Paralelno sa radovima kreću i aktivnosti vezane uz promidžbu projekta, tiskani su letci i plakati, koji će se podijeliti svim domaćinstvima na području općine Jasenovac.

Svrha ovog projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta „Jasenovac“ u općini Jasenovac te doprinos povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koje se odlaže na odlagalište. Izgradnjom reciklažnog dvorišta potaknuti će se i povećati odvajanje, te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovu odgovarajuću oporabu i zbrinjavanje.

Po završetku projekta Reciklažnim dvorištem upravljati će Komunalni servisi Jasenovac d.o.o., a predviđa se rad u jednoj smjeni, kao i raspodjela jednog zaposlenika iz postojećeg kadra kojima raspolažu Komunalni servisi Jasenovac d.o.o.