Službene internet stranice Općine Jasenovac

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona

Cilj projekta je doprinos razvoju i povećanju konkurentnosti u sektoru malih i srednjih poduzeća te rastu zaposlenosti na području Sisačko-moslavačke županije kroz pozicioniranje Poljoprivredno industrijske zone u Jasenovcu kao potpornog mjesta koje može odgovoriti na sve potrebe potencijalnih investitora.
Ovim projektom-izgradnjom interne prometnice dužine 172.7m, kanalizacijske i oborinske mreže te elektroinstalacija Poljoprivredno industrijska zona Jasenovac bi bila stavljena u punu funkciju.

Svi smo mi zajedno - Općina Jasenovac

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.god temeljem javnog poziva „Ulaganje u razvoj infrastrukture Poljoprivredno-industrijske zone u Jasenovcu“, broj Ugovora KK.03.1.2.03.0045.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Jasenovac

Sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji su potpisali Općina Jasenovac i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT 1), te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. (PT2).

Razdoblje provedbe Projekta je od 05. lipnja 2019. godine do 5. prosinca 2021. godine

Ukupna vrijednost Projekta 3.004.629,19 HRK

Bespovratna sredstva: 2.552.287,93 HRK sukladno Odluci o financiranju KLASA: 910-04/19-01/15; URBROJ: 526/1-19-51 od 24. svibnja 2019. godine

Opis projekta

Općina Jasenovac smještena je u pograničnom, jugoistočnom dijelu Sisačko-moslavačke županije, na granici s Bosnom i Hercegovinom. Poljoprivredno industrijska zona Jasenovac smještena je sjeverozapadno od centra naselja Jasenovac, a prostire se na 204.156 m2.

Cilj projekta je doprinos razvoju i povećanju konkurentnosti u sektoru malih i srednjih poduzeća te rastu zaposlenosti na području Sisačko-moslavačke županije kroz pozicioniranje Poljoprivredno industrijske zone u Jasenovcu kao potpornog mjesta koje može odgovoriti na sve potrebe potencijalnih investitora.
Ovim projektom-izgradnjom interne prometnice dužine 172.7m, kanalizacijske i oborinske mreže te elektroinstalacija Poljoprivredno industrijska zona Jasenovac bi bila stavljena u punu funkciju.
U 1. fazi izgradnje zone Općina Jasenovac je iz vlastitih sredstava opremila komunalnom infrastrukturom pola zone, dok je drugim dijelom druge faze uključena izgradnja prometnog koridora s komunalnom infrastrukturom koja obuhvaća vodoopskrbni sustav, sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, telekomunikacijski i elektroopskrbni sustav, te modernizaciju ceste koja zonu povezuje s autocestom A3 (E70) dužine 3428 m.

Završetkom ceste u zoni bio bi završen i prvi dio druge faze, a zona bi bila stavljena u punu funkciju. U svrhu razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva, Općina Jasenovac donijela je Odluku o formiranju poduzetničke zone – Poljoprivredno industrijske zone Jasenovac, sukladno prostornom planu uređenja Općine Jasenovac, čime je donesena odluka o Izgradnji i uređenju zone, u što ulazi i izgradnja interne prometnice u dužini 172,7m, uz koju bi se izgradile kanalizacijska i oborinska mreža te elektroinstalacije.

Plan izgradnje ceste usklađen je sa svrhom Poziva, razvojem i poboljšanjem kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za izgradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. U današnjem stanju funkcionalnost sustava odvodnje nije zadovoljavajuća, zbog lošeg održavanja sustava, nedostatka crpnih stanica.

Trendovi u poduzetništvu Sisačko-moslavačke županije pokazuju pozitivne pomake.
Projekt direktno možemo povezati s ostvarenjem cilja Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020, Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost, Specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“.

Izgradnjom interne prometnice, pristupne ceste, kanalizacijske i oborinske mreže te elektroinstalacija direktno se utječe na omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća te stvaranju povoljne poduzetničke klime.

Djelatnosti u predmetnoj poduzetničkoj zoni bit će usmjerene prema proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima što možemo povezati s ekonomskim iskorištavanjem novih ideja.

Projektni prijedlog naslanja se na OPKK 2014.-2020. – odabrani tematski cilj 07 Promicanje održivog transporta i eliminacije uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama, odabrani investicijski prioritet podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T. Integrirane smjernice potiču države članice na razvoj nužne fizičke infrastrukture kako bi se poboljšala poduzetnička i potrošačka okolina. Zelena knjiga o teritorijalnoj koheziji prepoznaje ulogu prometne politike kroz poboljšanje veza prema i unutar slabije razvijenih regija, a izgradnja ove ceste svakako bi doprinijela razvoju samog kraja.

Strategija Vladinih programa 2015-2017 donesena je u Zagrebu 2014. godine i definira strateške ciljeve, a kao jedan od važnih ciljeva navodi cilj 2. Optimalno ozračje za razvoj konkurentnog gospodarstva; 2.4. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva. Ovaj je projekt u potpunosti usuglašen s navedenim ciljevima. Naime, poduzetnici koji će poslovati u zoni pomoći će u razvoju konkurentnijeg gospodarstva kontinentalnog dijela Hrvatske, što nas direktno vodi do ostvarenja navedenog cilja. Početkom poslovanja poduzetničke zone stvorit će se prostor i okruženje za stvaranje novih proizvoda i usluga a time i stvaranja novih prihoda i zapošljavanja.

Sisačko-moslavačka županija je 22. veljače 2011. godine donijela Razvojnu strategiju Sisačko-moslavačke županije 2011-2013 godine. Ovim projektnom ostvaruje se jedan od četiri Razvojnom strategijom definiranih ciljeva – cilj br. 2. Razvoj konkurentnog i društveno odgovornog gospodarstva, prioritet 2.2. Razvoj poduzetništva i izgradnja poticajnog investicijskog okruženja, mjera 2.2.1. Razvoj kvalitetne poduzetničke infrastrukture. Aktivnosti ovog projekta možemo povezati s izgradnjom poticajnog investicijskog okruženja koji su preduvjet za poboljšanje kvalitete, rasta i razvoja poduzetništva u Općini Jasenovac, a time i na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Nova Županijska razvojna strategija je u izradi. Projektni prijedlog je također u skladu sa Strateškim razvojnim programom Općine Jasenovac za period od 2015. do 2020. godine i to doprinosom ostvarenju Dugoročnog cilja 1. Razvoj poduzetničkog ponašanja stanovništva i socijalnog poduzetništva te razvoj malog i srednjeg poduzetništva (MSP), Prioritet 3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz aktivnost razvoja poduzetničke potporne infrastrukture. Također, predmetni projekt se uklapa i u Dugoročni cilj 2. Razvoj komunalne i društvene infrastrukture, Prioritet 1. Izgradnja i/ili rekonstrukcija komunalne infrastrukture.

Opis lokacije

Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj određeno je da je općina Jasenovac u sastavu Sisačko-moslavačke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i kanalom Veliki Strug, sa svojih 10 naselja smještenih na 168,5 km2. Gotovo cijelo područje općine nalazi se u Parku prirode Lonjsko polje. Općina Jasenovac na jugu graniči s Bosnom i Hercegovinom, na istoku s Brodsko-posavskom županijom, na zapadu s općinama Hrvatska Dubica i Sunja i na sjeveru s Gradom Siskom i Novskom, te općinom Lipovljani.

Jasenovcem prolazi državna cesta D-47 na pravcu: Lipik (D-5) – Novska – Hrvatska Dubica – Hrvatska Kostajnica – Dvor (D6), koja ovo područje povezuje s državnom cestom D4 (pravac Zagreb – Slavonski Brod) i Požeško-slavonskom županijom na zapadu, te državnom cestom D224 i južnim graničnim prostorom Sisačko-moslavačke županije s istočne strane Općine Jasenovac. Samo naselje Jasenovac udaljeno je 8 km od čvorišta Novska na X. paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana-Bregana-Zagreb-Lipovac. Od županijskog središta, Siska, Jasenovac je udaljen 60,3 km, dok je od glavnog grada Republike Hrvatske, Zagreba, udaljen 110 km. Udaljenost općine Jasenovac i zračne luke je 114 km.

Kroz Jasenovac prolazi i magistralna glavna željeznička pruga na pravcu Državna granica – Savski Marof – Zagreb Glavni kolodvor – Sisak – Novska – Vinkovci – Tovarnik – Državna granica (MG2). Pruga je jednokolosječna i elektrificirana, povezana je i s magistralnom pomoćnom prugom (MP12), ali je slaba prometna povezanost sa županijskim sjedištem Siskom.

Svrha projekta

Doprinosi razvoju i povećanju konkurentnosti u sektoru malih i srednjih poduzeća te rastu zaposlenosti na području Sisačko-moslavačke županije kroz pozicioniranje Poljoprivredno- industrijske zone u Jasenovcu kao potpornog mjesta koje može odgovoriti na sve potrebe potencijalnih investitora.

Izgradnjom osnovne infrastrukture u Poljoprivredno industrijskoj zoni Jasenovac ostvarit će se mogućnost za privlačenje investitora.

Ciljevi projekta

Poboljšanjem kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poljoprivredno-industrijskoj zoni Jasenovac kroz ulaganje u elemente energetske, komunalne i prometne infrastrukture s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Projektom će se izgraditi elektroinstalacije (200 m dužnih vodova te još 100 m dužnih vodova za javnu rasvjetu), prometna (1980 m2 ceste) i komunalna infrastruktura (313 m oborinske mreže + 313 m kanalizacijske mreže).

Stvaranje povoljne poduzetničke klime ulaganjem u izgradnju osnovne infrastrukture u Poljoprivredno industrijskoj zoni Jasenovac

Ulaganjem u izgradnju osnovne infrastrukture pospješit će se intenzitet aktivacije površine za 32%.

Poljoprivredno-industrijska zona u Jasenovcu

Ukupna površina zone: 209.100 m2
Broj parcela namijenjenih poduzetničkim aktivnostima u zoni 15
Broj poduzeća koja posluju u zoni 4

Dominantna djelatnost u Općini Jasenovac je prerađivačka industrija, dok se neznatan dio djelatnosti odnosi na opskrbu vodom i rudarstvo.

U namjeri da iskoriste brojne gospodarske potencijale općine Jasenovac te nadiđu određene nepovoljne okolnosti za razvoj poslovnog okruženja, Općina Jasenovac i drugi dionici gospodarskog razvoja poduzimaju brojne aktivnosti kojima se želi olakšati poslovanje poduzetnicima te Općinu učiniti poželjnom za potencijalne investitore.

Izgradnja infrastrukture prijeko je potrebna kako bi se omogućio gospodarski razvoj Općine Jasenovac, pa i Sisačko-moslavačke županije.

Ulaganje u razvoj infrastrukture Poljoprivredno-industrijske zone u Jasenovcu obuhvaća ulaganja u:

  1. elektroinstalacije, zatim ulaganja u 2. komunalnu infrastrukturu (kanalizacijska i oborinska mreža), ulaganja u 3. prometne površine – izgradnja ceste u zoni. Površina na kojoj su predviđena ulaganja je 1 393,00 m2, a nalazi se na k.č. br. 1274, 1270 u k.o. Jasenovac, u vlasništvu općine Jasenovac.


Faza 1. u kojoj je previđeno postavljanje elektroinstalacija uključuje postavljanje javne rasvjete, elektroničko kabelske kanalizacije te trase niskonaponske mreže. Ulaganja u fazu 2. uključuje komunalnu infrastrukturu, tj. izgrađeni sustavi odvodnje otpadnih i oborinskih voda. Ulaganja u fazu 3. prometne površine, izgradnje ceste u zoni duljine 172,7 m uključuje izgrađenu prometnu površinu prometnice P2 od pozicije T51 ST 0+321,83 do pozicije T58 ST 0+496,83 i dio prometnice P5 od pozicije spoja sa prometnicom P2 i točke T48 ST 0+115,13 do pozicije T78 ST 0+000.

Površina na kojoj je predviđena gradnja nalazi se u Poljoprivredno-industrijskoj zoni u Jasenovcu i nalazi se unutar građevinskog područja općine Jasenovac definiranim važećim Prostornim planom općine Jasenovac (dostupno na stranici: http://www.opcina-jasenovac.hr/).

Prema troškovniku radova koji se nalazi u sklopu Izmjena i dopuna Glavnog projekta, projektni prijedlog obuhvaća troškove izgradnje sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda, te završetak radova na elektroinstalacijama i radove na izvedbi prometnih površina Poljoprivredno-industrijske zone.
Uzevši u obzir probleme nedostatka osnovne infrastrukture u Poljoprivredno industrijskoj zoni Jasenovac, provedbom aktivnosti ovog Projekta poboljšat će se intenzitet aktivacije predmetne Zone i porast će broj poduzeća koji će poslovati u Zoni, kao i broj novozaposlenih.

Po završetku projekta stvorit će se potencijali za privlačenje većeg broja poduzetnika i investitora. Uzevši u obzir veličinu Zone te osnovnu infrastrukturu koju posjeduje sada, a i onu koju će posjedovati po završetku projektnih aktivnosti, zona će se afirmirati u pokretača poduzetničkih aktivnosti i time stvoriti preduvjete za razvoj ostalih djelatnosti.

Općina Jasenovac ima iskustvo u provedbi sličnih projekata te zbog toga čini jedan od segmenata održivosti i to onu institucionalnu. Institucionalna održivost uključuje strukturu koja će omogućiti da se rezultati projekta nastave i nakon završetka projekta na čemu će raditi projektni tim. Nakon provedbe projektnih aktivnosti također će biti osigurana i financijska održivost koja se prije svega ogleda u ostvarivanju prihoda od prodaje zemljišta u Zoni te od komunalnih doprinosa kao i komunalnih naknada.

Suradnjom s lokalnim dionicima (Hrvatska gospodarska komora- Županijska komora Sisak, Obrtnička komora Sisačko- moslavačke županije, Upravnim odjelima Sisačko- moslavačke županije te Razvojnom agencijom Sisačko- moslavačke županije) u domeni gospodarstva izgradit će se kapaciteti za razvoj poduzetništva. Održivost na razini donošenja politika vidjet će se u usklađenosti s postojećim okvirom na način da će projektni prijedlog unaprijediti buduće planove i strateške programe s ciljem razvoja Općine, a nadalje i Sisačko- moslavačke županije.

Za održavanje Zone u smislu uređenosti i dostupnosti nakon završetka projektnih aktivnosti bit će zadužena Općina Jasenovac. Sredstva za održavanje bit će osigurana kroz Proračun Općine te od sredstava komunalnih naknada. Ulagačima u Poljoprivredno industrijsku zonu Jasenovac bit će osigurane i dodatne povlastice u skladu s planiranim brojem zaposlenih. Organizirat će se popratne aktivnosti s naglaskom na jednake mogućnosti za žene i muškarce u svrhu pozitivnog radnog okruženja te ravnopravnosti spolova čime se podupiru horizontalna načela navedena u Uputama za prijavitelje.

Projekt predviđa da će provedbom biti omogućeno otvaranje još 8 poduzeća te veći intenzitet aktivacije raspoložive površine zone namijenjene poduzetnicima. Osiguravanjem dugoročnih uvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, prvenstveno za one koji obavljaju industrijsko- zanatske, trgovačko-uslužne i komunalno- servisne djelatnosti te dugoročno smanjivanje i ublažavanje nezaposlenosti i poticanje poduzetnika na otvaranje novih radnih mjesta, aktiviraju se prostorni i razvojni resursi i na taj se način osigurava brži gospodarski i ukupni razvoj Općine Jasenovac. Svi operativni troškovi projekta uključeni su u investicijski proračun kao i svi troškovi održavanja kako bi se osigurala održivost projektnih aktivnosti.