Službene internet stranice Općine Jasenovac

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Jasenovac

hrsk jsNa temelju članka 18. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19. i 42/20) i članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22) te članka 23. točke 6. Statuta Turističke zajednice Općine Jasenovac(„Službeni vjesnik“ broj 63/21)., te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Jasenovac o raspisivanju javnog natječaja za izbor direktora donesenoj na sjednici dana 15.06.2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Jasenovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Jasenovac na mandatno razdoblje od 4 godine uz nepuno radno vrijeme (2 sata dnevno) - 1 izvršitelj/ca.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja na službenoj stranici Općine jasenovac www.opcina-jasenovac.hr.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi: Turistička zajednica Općine Jasenovac, Turističko vijeće, Trg kralja Petra Svačića 19, 44324 Jasenovac, s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za radno mjesto direktora/icu TZO Jasenovac“.

JAVNI_NATJEČAJ_ZA_TZOJ_-_2022.pdf

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Jasenovac

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Jasenovac, KLASA: 320-02/22-01/02, URBROJ: 2176-11-01-22-01, od 07. ožujka 2022. godine, Općinsko vijeće objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Jasenovac na vremenski period od 25 godina.

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. 

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti: dokaz o vlasništvu stambene jedinice, potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude. Poziv se odnosi na vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice i vlasnike stambenih jedinica koji su po načelu solidarnosti već ustupili svoje stambene jednice na korištenje.  

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora. 
Ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i aktivnosti koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općina Jasenovac za 2022. godinu

Općina Jasenovac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

  • kultura,
  • sport,
  • djelovanja udruga iz Domovinskog rata,
  • djelovanja udruga za mlade,
  • djelovanja humanitarnih, socijalnih i zdravstvenih udruga,
  • ostala područja djelovanja udruga.

Programi moraju biti od interesa za Općinu Jasenovac, stručno utemeljeni, kvalitetni, kreativni, ekonomični i racionalni te pridonositi zadovoljenju određene javne potrebe na području Općine Jasenovac u 2022. godini.

Natječaj za udruge

Pravilnik

Prijavni obrazac

Obrazac Izjave o nepostajanju dvostrukog financiranja

Natječaj za zapošljavanje djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt "RUKE KOJE MOGU SVE"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. UP.02.1.1.13.0328 „Ruke koje mogu sve“ i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zapošljavanje žena u projektu „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, donesene 12. siječnja 2021. godine na 5. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Zeleni trokut“, raspisuje se:

JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje na određeno vrijeme

  • Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve“

Radno mjesto: Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve“, (15 izvršiteljica), na određeno vrijeme, 12 mjeseci.
Mjesto rada: Jasenovac

Opis poslova ;
pomoć u dostavi namirnica,
pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora / domova krajnjih korisnika,
pomoć pri oblačenju i svlačenju,
briga o higijeni,
pomoć u socijalnoj integraciji,
pomoć u posredovanju i ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
najviše završena srednja škola
vodi se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice

Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
zamolba
životopis
preslika osobne iskaznice
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ili potvrdu liječnika opće prakse dostavlja izabrana kandidatkinja nakon obavijesti o izboru, a prije potpisivanja Ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana. Podnositeljice nepotpunih prijava neće biti pozvane na dopunu prijave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Kandidatkinje koje zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obavještene o provjeri sposobnosti i razgovoru najmanje 3 dana prije održavanja iste.

Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 22.02.2021. - 01.03.2021.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: LAG „Zeleni trokut“, Marije Terezije 27, 34551 Lipik s naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje – Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve“ – NE OTVARAJ“.

O rezultatima o odabiru kandidatkinje će biti obaviještene.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup uređenog poslovnog prostora u vlasništvu Općine Jasenovac u Zoni malih obrta s tržnicom u Jasenovcu, Trg kralja Petra Svačića 17, na k.č. br. 3.

Tekst natječaja u prilogu.

pdfJAVNI NATJEČAJ ZONA TRŽNICA 2021

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja SMŽ

I ove godine prijave se vrše prosljeđivanjem elektroničkog obrasca (on line prijavnica).

NAPOMENA: Nakon ispunjavanja on-line obrasca (prijavnica) sukladno uputama prijavitelj je dužan ispisati obrazac na papir, vlastoručno ga potpisati i poslati na adresu u natječajnom roku

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.