Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme djelatnica za pomoć u kući projekta "Radim, pomažem, učim - faza III"

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme

Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Radim, pomažem, učim – faza III“

Radno mjesto: Djelatnica za pružanje pomoći u kući projekta „Radim, pomažem, učim – faza III“ UP.02.1.1.16.0435, (30 izvršiteljica), na određeno vrijeme, 6 mjeseci.
Mjesto rada: područje općine Jasenovac (naselja: Jasenovac, Košutarica, Mlaka, Uštica, Tanac, Višnjica, Drenov Bok, Krapje, Puska, Bukovica, Trebež)
Broj radnih mjesta: 30

Opis poslova:
• pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova,
• održavanje čistoće stambenog prostora /domova krajnjih korisnika i okućnice,
• dostava namirnica,
• priprema ogrjevnog drveta
• pomoć pri oblačenju i svlačenju,
• pomoć u održavanju osobne higijene,
• podrška korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo,
• pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i slično),
• pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
• ostali poslovi po nalogu poslodavca, a prema potrebi korisnika.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
• punoljetnost,
• osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom,
• prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih će se dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice. Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca.

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
• zamolba,
• životopis,
• preslika osobne iskaznice,
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
• Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja),
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od teže zapošljivih/ranjivih skupina potrebno je dostaviti sljedeće:
Žene od 50 godina i više:
• osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom:
• nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima:
• uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
Žrtve obiteljskog nasilja:
• uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantice:
• odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.:
• rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice:
• potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci:
• potvrda o otpuštanju
Pripadnice romske nacionalne manjine:
• izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice:
• rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Kriteriji odabira za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine:

  • prednost za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine utvrđivati će se slijedećim pravom prednosti:
  1. pripadnice neke od teže zapošljivih/ranjivih skupina (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice),
  2. ostale kandidatkinje koje ispunjavaju sve propisane uvjete.
  • ukoliko se na ovaj Natječaj javi više kandidatkinja pripadnica iste skupine iz prethodnog stavka u odnosu na broj raspoloživih radnih mjesta, izbor zaposlenica vršiti će se temeljem provedenog intervjua u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Ukoliko kandidatkinja prijavljena na natječaj ne pristupi na intervju, smatrati će se da je odustala od prijave. Obavijest o mjestu i terminu intervjua biti će objavljeni na službenim stranicama Općine Jasenovac, https://www.opcina-jasenovac.hr najkasnije deset (10) dana od isteka roka za dostavu prijava.

Prilikom odabira kandidatkinja za zapošljavanje Općina Jasenovac dužna je pridržavati se načela transparentnosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije.

Što se tiče lokacije na kojoj će zaposlene osobe odrađivati njegu starijima i nemoćnima, neovisno o mogućnosti odabira lokacije, prvenstveno će se voditi računa o prednosti pri zapošljavanju ranjivih skupina.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s nalaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će se skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Ostale odredbe:
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ili potvrdu liječnika opće prakse dostavlja izabrana kandidatkinja nakon obavijesti o izboru, a prije potpisivanja Ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana. Podnositeljice nepotpunih prijava neće biti pozvane na dopunu prijave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Novska.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19, 44324 Jasenovac, s naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje – Djelatnica za pružanje pomoći u kući projekta „Radim, pomažem, učim – faza III“ – NE OTVARAJ“.

O rezultatima o odabiru kandidatkinje će biti obaviještene.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Općine Jasenovac te stranicama partnera na projektu: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Kutina i Centra za socijalnu skrb Novska.

Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

ESF banner 768x268